Szukam chłopaka,Szukam dziewczyny,Szukam znajomych
Dodaj wpis
Szukam chłopaka,Szukam dziewczyny,Szukam znajomych
I. Organizator

1. Organizatorem konkursu o nazwie /Życzenia świąteczne/; zwanego dalej Konkursem organizowany jest przez Szukam-chlopaka.pl,szukam-dziewczyny.pl.z siedzibą ul.Słowackiego 16,69-220 Ośno Lubuskie

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

II. Czas trwania konkursu

1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 11 grudnia 2010 do 17 grudnia 2010 roku.

2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 grudnia 2010 roku.

III. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu /Uczestnik/ może być każda osoba fizyczna, która posiada konto w serwisie Szukam-chłopaka.pl,szukam-dziewczyny.pl, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników i osób zatrudnionych przez Organizatora, na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członków ich rodzin.

2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu.

2. Zgłoszenie do Konkursu mogą być dokonywane na sekcji konkursowej lub na skrzynkę administratora.

3. Użytkownik może zgłosić jeden opis lub jedno wybrane zdjęcie ze swojego profilu lub dysku komputera.

4. W zabawie mogą brać udział wszyscy użytkownicy serwisu spełniający warunki Regulaminu ar. III, pkt. 1,2).

5. Sekcja konkursowa dostępna jest na stronie na której umieszczono opis Zadania konkursowego oraz Regulamin akcji.

6. Zadanie konkursowe przygotowane przez Organizatora polega na napisaniu przez Użytkowników marzeń świątecznych na blogu.

7. Każdy Użytkownik może zgłosić tylko jeden opis.

8. Wszystkie zgłoszone teksty będą moderowane przez Organizatora.

9. Nieregulaminowe opisy, niezgodne z zasadami konkursu będą odrzucane.

10. W przypadku odrzucenia zgłoszenia, Użytkownik może dodać kolejne opisy.

V. Zwycięzcy i nagrody

1. Trzech Uczestników konkursu, którzy zgłoszą poprawnie swój opis oraz spełnią warunki określone w Zadaniu konkursowym, otrzymają nagrodę w postaci biżuterii srebrnej.

2. Ostatecznym warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie ocen i komentarzy pozytywnych innych użytkowników.

3. Każdy z uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę – w tym celu konta Uczestników będą sprawdzane.

4. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci biżuterii srebrnej jest odpowiedź na wiadomość prywatną od organizatora szukam chłopaka.pl,szukam dziewczyny.pl) w ciągu 4 dni i podanie w niej prawdziwych danych osobowych mię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego). Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w konkursie.

7. Nagrody wydaje Organizator.

8. Opublikowanie pełnej listy Zwycięzców nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni od daty zakończenia Konkursu.

9. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pomocą powiadomień przesłanych od serwisu szukam-chłopaka.pl,szukam-dziewczyny.pl.

10. Nagroda konkursowa będzie dostępna wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty Zwycięzcy jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

11. W przypadku niedopełnienia z winy Zwycięzcy w podanym przez Organizatora terminie formalności związanych z realizacją Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

12. Uczestnik oświadcza, że jest autorem lub posiada inne niczym nieograniczone prawo do komercyjnego wykorzystania materiałów umieszczonych na portalu szukam-chłopaka.pl,szukam-dziewczyny.pl djęcie,teksty,dane użytkownika), które mają wziąć udział w konkursie i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za późniejsze wykorzystanie tych materiałów.

13. Naruszenie praw autorskich osób trzecich stanowi naruszenie Regulaminu.

14. Naruszenie przepisów Prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.

VI. Dane osobowe uczestników konkursu.

1. Administratorem danych osobowych Zwycięzców Konkursu jest szukam-chlopaka.pl,szukam-dziewczyny.pl. Dane osobowe zbierane w trakcie wyłaniania Zwycięzcy konkursu, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy będą znajdować się w bazie danych prowadzonej Organizatora. Dane Zwycięzców po ich wykorzystaniu do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wydania oraz dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte. Uczestnik podaje dane osobowe dobrowolnie, zachowując prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres administratora danych osobowych.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Zgłaszając i biorąc udział w konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

2. Organizator udostępnia Regulamin każdej zainteresowanej osobie na stronie internetowej: http://www.szukam-chlopaka.pl w całym czasie trwania konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu Uczestnika, który naruszy Regulamin Konkursu lub ogólne zasady obowiązujące w sieci zwane „netykietą" zdefiniowane na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta .

4. Organizator zastrzega sobie prawo do orzekania w sprawie łamania „netykiety" podczas trwania konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy spełniają warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania danych osobowych, adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w określonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowę spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. W każdym wypadku zmiany postanowień Regulaminu w aktualnym brzmieniu zostanie opublikowany w sposób przewidziany dla publikacji niniejszego Regulaminu. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania.

7. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
a) ustalenia zakresu Zadania konkursowego
b) oceny wykonania przez Uczestników Zadania konkursowego
c) usunięcia nieetycznych i nieregulaminowych zgłoszeń i tym samym wykluczenia z konkursu zgłaszających je osób
d) wykluczenia z konkursu osób, które dokonywały zgłoszeń z wielu kont utworzonych na serwisie szukam-chlopaka.pl,szukam-dziewczyny.pl
e) przyznania nagród.

8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać pisemnie na adres konkurs@szukam-chlopaka.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.

9. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

tem_f.gif Szukam dziewczyny 15...

post_f.gif Witajcie szukam dziewczyny w wieku 15- ...

tem_f.gif Jest tu ktoś jeszcze...

post_f.gif szukam dziewczyny do powaznego zwiazku ...

hyd_m.gif Szukam dziewczyny od 18 ...

Witam szukam ładnej dziewczyny z poczuciem humoru blondynki lub brunet ... czytaj dalej

hyd_m.gif Szukam dziewczyny :3

Hej mam na imię mateusz i mam 13 lat szukam dziewczyny do zycia mieszk ... czytaj dalej

hyd_m.gif szukam dziewczyny 13-15 ...

witam mam na imię Alex jestem 14 lat szukam dziewczyny na stałe jestem ... czytaj dalej

Horoskop
101 sposobów
Cytaty (29)
Dedykacje (8)
Humor (39)
Listy (13)
Miłosne Teksty (39)
Opisy do gg (34)
Pionowe opisy (11)
Piosenki (51)
Powiedzenia (5)
Smsy (33)
Wyznania (37)
Życzenia (13)
Jaki jesteem i coo. chcesz zrobic ze mna ?;>
Autor ankiety
Odpowiedzi:
Nic..
wynik: 48
Okropny..
wynik: 77
Okropny..
wynik: 4
Nic..
wynik: 8
seks ;p
wynik: 12
Przytulic ;]
wynik: 10
Pocalowac ;d
wynik: 8
Przystojny ;)
wynik: 16
Ciacho ;)
wynik: 18
(zaloguj się aby zagłosować)
Od:
Ada
Do:
Kacper
Treść wyznania: hejka więcej

Zakazana dla innych.
J-S-M-T.
Świat jest dla ludzi trzeba żyć każdą chwilą
Szukam chłopaka na stałe
W związku od: 2014-05-29 15:27:41
W związku od: 2016-02-28 20:38:41
W związku od: 2016-01-02 16:02:10
W związku od: 2013-06-11 10:11:39
Powered by socialo.pl
Szukam-chlopaka.pl.Wszystkie prawa zastrzeżone !